Algemene Voorwaarden

sexdatingscripts.nlGebruikersvoorwaarden van Sexdatingscripts

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik en bezichtiging van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.Copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij Sexdatingscripts. Vermenigvuldiging en /of openbaar maken van auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de Sexdatingscripts sites opgeslagen informatie in wat voor vorm dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sexdatingscripts. Enige uitzondering hierop betreft vermelding van Sexdatingscripts als bron bovenaan het bericht, met in de vermelding een link naar de Sexdatingscripts website.Betaling en levering

Voorwaarden met betrekking tot de dienstverlening van Sexdatingscripts. Sexdatingscripts verricht online diensten voor derden zoals het creeren van scripts, lay-outs en websites. Indien bepaalde werkzaamheden buiten de mogelijkheden van Sexdatingscripts vallen dan kan Sexdatingscripts besluiten deze werkzaamheden aan derden uit te besteden. Bij akkoordverklaring van de client inzake een opdracht of offerte gaan enkele nader te noemen voorwaarden in werking. De akkoordverklaring van de client kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Onder schriftelijk verstaan wij per email, per telefoon, via brief, door middel van een contract of anderszins mogelijke schriftelijke vormen.

De betalingstermijn van alle facturen verstuurd vanuit Sexdatingscripts bedraagt 14 dagen. Na 14 dagen volgt een herinnering met administratiekosten. De betalingstermijn van de herinnering bedraagt 7 dagen. Bij uitblijving van de betaling daarvan zal een incassobureau ingeschakeld worden alsook een rente van 6% (op jaarbasis) over de uitstaande som berekent worden.Scripts

Kant en klare scripts worden per licentie verkocht. Deze licenties zijn alleen voor eigen gebruik (op slechts 1 domein per licentie) en niet voor wederverkoop. Voor doorverkoop moet steeds toestemming gevraagd worden aan de licentieverstrekker (te weten Sexdatingscripts). In de licentie kunnen verder de rechten van het script omschreven staan als onbeperkt gebruik voor een onbeperkt aantal domeinen. Ook hier geldt dat deze licentie, alsook de daaruit voortvloeiende websites, niet voor wederverkoop mogen zijn doch slechts voor eigen gebruik. Alle licenties zijn dus op persoonlijke titel uitgevaardigd. Sexdatingscripts behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen als een licentiehouder zich niet aan deze afspraken houdt.

De Scripts mogen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de onderstaande bepalingen. Verveelvoudiging (onder andere kopiëren of herdistributie) van de Scripts is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot zware civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen zoveel mogelijk worden vervolgd. De Scripts mogen uitsluitend worden gebruikt voor privédoeleinden en uitsluitend op eigen domeinnamen. met een maximum van 1 domein (en) per licentie, voor iedere volgende licentie kunt u aanschaffen tegen een gereduceerd tarief.

Het is ten strengste verboden de scripts weg te geven of door te verkopen. Ook is het verboden scripts te verkopen/weggeven als u het uitgebreid/veranderd heeft. (Wij en onze gelieerde dochters en/of toeleveranciers zullen in geval van enige overtreding(en) overgaan tot het nemen van Juridische stappen). Heeft u gekozen voor een script met verkooprechten, dan heeft u het recht om het gekozen script te verkopen, echter heeft u NIET het recht om het script met doorverkooprechten te verkopen. U kunt uw klanten wel naar ons doorsturen, u ontvangt dan voor iedere verkooplicentie een percentage . Sexdatingscripts behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Elke aanpassing zal op deze pagina compleet met ingangsdatum worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Algemene Voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.After Sales

Op al onze scripts is een after sales periode van 3 maanden vastgesteld. Wijzigingen in de datafeeds door een leverancier of door een affiliate programma zijn wij niet voor verantwoordelijk, aangezien wij daar geen invloed op kunnen uitoefenen. Wanneer na 3 maanden na aankoop van een of meerdere scripts blijkt dat de door u gebruikte datafeed van een bepaalde adverteerder niet meer werkt kunnen wij tegen kostprijs voor u wel het een en ander veranderen aan een script. Maar dit valt na 3 maanden niet meer onder de gratis werkzaamheden.Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van Toepassing. Indien een onderdeel, danwel meerdere onderdelen van deze algemene voorwaarden door een daartoe bevoegde instantie ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar worden verklaard, dan komt dit onderdeel danwel komen deze onderdelen te vervallen. Alle overige onderdelen blijven daarbij onverminderd van kracht.Naschrift

Opmerkingen en suggesties voor verbetering en aanpassingen worden zeer op prijs gesteld. U kunt een email sturen via het contactformulier.